Gancarna tembang macapat ing ngisor iki

Halo kawan kawan,
Mari kita bahas persoalan berikut ini

Soal:

Gancarna tembang macapat ing ngisor iki!

Titi tidhem sabawaning ratri,
Wigatine ri dalu samangkya,
Midadareni jatine,
Krenteging tyas nyenyuwun,
Meminta sih rahmating Gusti,
Wahyuning palakrama,
Mugiya tumurun,
Ndayani kang mengku karsa,
Hamiwaha putra putri kang kinasih,
Rahayu nir rubeda.

Jawaban:

Gancaran tembang macapat.
Dicritakake nalika wayah bengi lan sepi yaiku malem midodareni penganten putri. Ing wayah kuwi lagi ndedonga marang Gusti nyuwun rahmat lan welas asihe supaya bisa palakrama anake lan berkah palakramane. Nyuwun pitulungane Gusti supaya adicara temanten bisa lancar selamet tanpa pepalang

Penjelasan:

Gancaran yaiku nyritakake isine geguritan. Geguritan asring tinulis nggunakake basa kasusastran sing endah lan luhur, saengga ora bisa ditegesi kanthi langsung. Mula cara supaya bisa mangerteni maksud lan isine, geguritan kudu digancarake. Carane nggancarake geguritan yaiku
1. Maca geguritan kanthi tliti
2. Niteni tembung-tembung sing angel, durung ngerti artine
3. Negesi tembung-tembung sing angel kanthi cara nggoleki ing kamus Pepak basa Jawa.
4. Nggathukake tegese tetembungan karo konteks crita geguritan
5. Nyritakake maneh awujud gancaran (paragraf) isine geguritan.

Tembang macapat: Dhandhanggula
Guru gatra : 10
Guru wilangan lan guru lagu : 10i, 10a, 8e, 7u, 9i, 7a, 6u, 8a, 12i, 7a

Terjemahan tembang macapat ing ndhuwur kaya mangkene
Wayah sepi amarga dalu
Kudune ing dalu iki
Wayah wengi penganten putri dipingit satemene
Kanthi manteb ati njaluk
Njaluk rahmat lan welas asihe Gusti
Berkahing palakrama
Muga tumurun
Kanthi kekuwatane saka sing Maha Kuwasa
Malakrama putra putri kinasih
Selamet saka sakabehane pepalang

Gancaran tembang macapat.
Dicritakake nalika wayah bengi lan sepi yaiku malem midodareni penganten putri. Ing wayah kuwi lagi ndedonga marang Gusti nyuwun rahmat lan welas asihe supaya bisa palakrama anake lan berkah palakramane. Nyuwun pitulungane Gusti supaya adicara temanten bisa lancar selamet tanpa pepalang

 

Semoga jawaban atau penjelasan diatas dapat membantu kawan kawan ya. apabila ada pertanyaan silakan berkomentar dibawah ini.

Salam sukses selalu

 

Leave a Comment