guru wilangan yaiku?

Halo kawan kawan,

Mari kita bahas persoalan berikut ini

 

Soal:

guru wilangan yaiku?

Jawaban:

cacahing wanda ing saben gatra.

Penjelasan:

Tembang macapat iku duweni paugerane dhewe-dhewe. Paugeran sajroning tembang macapat, yaiku guru lagu, guru wilangan lan guru gatra (lagu macapat itu ada aturan (batas) masing-masing. Aturan (batas) di dalam tembang macapat itu ada tiga, yaitu guru lagu, guru wilangan dan guru gatra).

Guru wilangan yaiku cacahing wanda ing saben gatra (banyaknya jumlah suku kata dalam setiap larik/baris).

Contoh Tembang Macapat Pangkur

Mingkar-mingkuring ukara
Akarana karenan mardi siwi
Sinawung resmining kidung
Sinuba sinukarta
Mrih kretarta pakartining ilmu luhung
Kang tumrap ing tanah Jawa
Agama ageming aji.

Guru wilangan = 8,11,8,7,12,8,8

Guru wilangan pada tembang macapat di atas dapat diidentifikasi sebagai berikut:

Pada baris pertama
ming-kar-ming-kur-ing-u-ka-ra (ada 8 suku kata) jadi guru wilangannya 8.

Baris kedua
A-ka-ra-na ka-re-nan-mar-di si-wi
(Ada 11 suku kata jadi guru wilangannya 11). Dan seterusnya

Jadi guru wilangan yaiku cacahing wanda ing saben gatra (banyaknya jumlah suku kata dalam setiap larik/baris).

 

 

Semoga jawaban atau penjelasan diatas dapat membantu kawan kawan ya. apabila ada pertanyaan silakan berkomentar dibawah ini.

 

Salam sukses selalu

Leave a Comment