Kumpulan soal pelajaran Bahasa Daerah untuk Sekolah menengah atas

Pada kesempatan kali ini, soal soal yang akan dibahas adalah soal pelajaran Bahasa daerah untuk sekolah menengah atas. Adapun materi soal yang akan dijelaskan adalah

 

Soal: Kang di arani unggah ungguh basa yaitu

 1. Undhag- undhage basa kang ora ngandhut tata krama
 2. Undhag- undhage basa kang ngandhut tata krama
 3. Undhag- undhage basa lisan kang ngandhut tata krama
 4. Undhag-undhage basa tulis ngandhut tata krama
 5. Undhag-undhage basa isyarat kang ngandhut tata krama

Jawaban:

B.

Untuk mengetahui alasannya, mari kita simak pembahasan berikut ini.

Unggah-ungguh basa adalah tata krama dalam berbahasa Jawa baik secara lisan maupun tulis. Bahasa Jawa memiliki tingkat-tingkatan dalam berbahasa, yaitu:

– Ngoko.

Digunakan dalam berkomunikasi dengan teman sebaya atau orang yang sudah akrab.

– Krama.

Digunakan dalam berkomunikasi dengan orang yang lebih tua atau disegani.

Berdasarkan pembahasan di atas, unggah-ungguh basa yaiku undhag-undhage basa kang ngandhut tata krama.

 

Soal: Jalma nu ngatur jalanna dina diskusi teh disebutna ….

Jawaban:

moderator

Pembahasan :

maksud dari pertanyaan “Jalma nu ngatur jalanna dina diskusi teh disebutna” adalah menanyakan orang yang mengatur jalannya diskusi disebut apa.

Orang yang mengatur jalannya diskusi adalah moderator.

 

Soal: Ulah cicing dina lawang panto, pamali bisi…

Hésé meunang jodo

Téréh péot

Potong peujit

Téréh pinter

Didatangan maung

Jawaban:

Hésé meunang jodo.

Istilah tersebut merupakan istilah larangan yang dipakai orang tua jaman dahulu, dan masih ada beberapa kalangan yang mempercayainya sampai sekarang.

Lawang panto artinya depan pintu

Tidak boleh duduk didepan pintu, selain mengahalangi orang yang keluar masuk pintu, kegiatan tersebut dilarang, istilahnya “pamali”. Jika duduk didepan pintu nanti susah mendapatkan jodoh.

 

Soal: Paugeran tembang Macapat iku cacahe ana

Jawaban:

Paugeran tembang macapat ana 3 guru lagu,guru gatra, lan guru wilangan.

Mari simak pembahasan berikut.

Tembang macapat yaitu puisi utawa geguritan tradisional jawa. Tembang macapat mempunyai paugeran utawa pathokan yaitu:

Guru gatra yaiku cacahing gatra utawa larik saben sapada/jumlah baris dalam satu bait.

Guru wilangan yaiku cacahing wanda saben sagatra/jumlah suku kata dalam satu baris.

Guru lagu yaiku tibaning swara ing pungkasan gatra/persamaan bunyi sajak pada akhir kata.

 

Soal: naon eta warta

Jawaban:

carita atawa katerangan tina hiji kajadian atawa kajadian anu anyar kénéh dihareupan.

Yuk simak pembahasan berikut.

Warta nyaéta mangrupa carita atawa katerangan tina hiji kajadian atawa kajadian anu anyar kénéh dihareupan. Warta téh bisa mangrupa laporan, karangan, atawa informasi anu ngeunaan hiji kajadian kiwari atawa kajadian aktual. Hiji kajadian ieu karek bisa disebut warta lamun geus disiarkeun, dilaporkeun atawa dibéwarakeun ka balarea. Warta dina bentuk média citak bisa ditempo dina koran, tabloid, atawa majalah.

 

Soal: Pandhawa iku putrane prabu Pandu Dewanata . Sedenge kurawa iku putrane Adipati Destarastha. Prabu Pandu Dewanata iku kaprenah adhine Adipati Destarasta. Ateges Pandhawa lan Kurawa iku kaprenah…

 1. Ipe
 2. Pripean
 3. Misanan
 4. Mindhoan

e Sedulur kuwalon

Jawaban:

Pandhawa iku putrane prabu Pandu Dewanata . Sedenge kurawa iku putrane Adipati Destarastha. Prabu Pandu Dewanata iku kaprenah adhine Adipati Destarasta. Ateges Pandhawa lan Kurawa iku kaprenah misanan.

Yuk disimak penjelasan berikut.

Dalam Bahasa Jawa kaidah untuk penyebutan kerabat biasa dinamakan ‘prenahe sedulur’.

Istilah sing ana ing prenahe sedulur yaiku:

 1. Sedulur: dulur kandung, kakang, adhi (sedarah)
 2. Misanan: anak saka sedulue bapak lan ibu (sepupu)
 3. Mindhoan: anak saka sedulure mbah
 4. Ponakan: anak saka sedulur
 5. Paklik, bulik: adhine bapak utawa ibu (asale saka “bapak cilik, ibu cilik”)
 6. Pakdhe, budhe: mas utawa mbak e bapak utawa ibu (asale saka “bapak gedhe, ibu gedhe”)
 7. Putu: kanggo nyeluk anake anak
 8. Anak mantu: bojone anak
 9. Morotuwo: wong tuwone bojo
 10. Besan: wong tuwone mantu
 11. Ipe: sedulurane bojo (ipar)

 

Soal: Aksara murda cacahe ana…

Jawaban:

Aksara murda cacahe ana 8.

Pembahasan:

Aksara Murda adalah salah satu jenis aksara Jawa yang khusus digunakan untuk penulisan huruf kapital. Aksara ini biasanya dipakai ketika menulis nama, gelar, jabatan, dan tempat.

Aksara Murda itu ada 8, yaitu:

– Na = ꦟ,

– Ka = ꦑ

– Ta = ꦡ

– Sa = ꦯ

– Pa = ꦦ

– Nya = ꦘ

– Ga = ꦓ

– Ba = ꦨ

Soal: yen arep nulis angka ing aksara jawa kudu diapit nganggo ….

Jawaban:

Pangkat (꧇).

Pada Pangkat digunakan untuk mengapit penulisan angka dalam aksara jawa. Pada Pangkat ditulis sebelum dan sesudah penulisan angka jawa. Misalnya penulisan angka 4 di dalam aksara jawa ditulis sebagai berikut ꧇꧔꧇

 

Soal: Pamaca ngrasa kaya nyawang dhewe objek kang digambarake dening penulis, diarani…

Jawaban:

‘teks deskripsi’

Mari kita simak pembahasan berikut.

Teks deskripsi yaiku teks sing isine nggambarake sawijine bab bisa arupa barang, prastawa utawa papan panggonan. Teks deskripsi digunakake kanggo nggambarake objek kanthi cetha saengga pamaca ngrasa kaya bisa nyawang, ngrungokake lan ngerasakake dhewe objek sing digambarake dening panulis.

Titikan teks deskripsi:

 1. Nggambarake sawijine objek tartamtu
 2. Jlentrehane cetha lan detail banget
 3. Ngandelake panca indra (nyawang, krungu, ngrasa, ngambu)
 4. Nggunakake tembung-tembung sing mligi, fokus marang objek. Tuladhane werna, rasa, swara-swara lan liya-liyane.

 

Soal: Watak tembang gambuh

Jawaban:

‘ sumanak, paseduluran, pitutur’

 

Yuk simak pembahasan berikut

Tembang Gambuh kalebu sawijine tembang macapat sing isine pitutur kanggo oara bocah nom-noman anggone urip bebarengan . Gambuh asale saka tembung jumbuh, tambuh sing artine cocog, pas. Tembang Gambuh bisa ditegesi minangka simbol kawicaksanan lan paseduluran. Manungsa minangka makhluk sosial kudu bisa wicaksana, adil lan asih marang sapadha.

Watak tembang Gambuh yaiku grapyak sumanak, paseduluran, bebarengan lan kluwarga. Isine ngemu pitutur supaya tansah ngraketake paseduluran, tresna asih marang sasama, lan guyub rukun urip ing masyarakat.

 

Soal: Gancarna tembang macapat ing ngisor iki!

Titi tidhem sabawaning ratri,

Wigatine ri dalu samangkya,

Midadareni jatine,

Krenteging tyas nyenyuwun,

Meminta sih rahmating Gusti,

Wahyuning palakrama,

Mugiya tumurun,

Ndayani kang mengku karsa,

Hamiwaha putra putri kang kinasih,

Rahayu nir rubeda.

Jawaban:

Gancaran tembang macapat.

Dicritakake nalika wayah bengi lan sepi yaiku malem midodareni penganten putri. Ing wayah kuwi lagi ndedonga marang Gusti nyuwun rahmat lan welas asihe supaya bisa palakrama anake lan berkah palakramane. Nyuwun pitulungane Gusti supaya adicara temanten bisa lancar selamet tanpa pepalan

Yuk simak pembahasan berikut.

Gancaran yaiku nyritakake isine geguritan. Geguritan asring tinulis nggunakake basa kasusastran sing endah lan luhur, saengga ora bisa ditegesi kanthi langsung. Mula cara supaya bisa mangerteni maksud lan isine, geguritan kudu digancarake. Carane nggancarake geguritan yaiku

 1. Maca geguritan kanthi tliti
 2. Niteni tembung-tembung sing angel, durung ngerti artine
 3. Negesi tembung-tembung sing angel kanthi cara nggoleki ing kamus Pepak basa Jawa.
 4. Nggathukake tegese tetembungan karo konteks crita geguritan
 5. Nyritakake maneh awujud gancaran (paragraf) isine geguritan.

 

Tembang macapat: Dhandhanggula

Guru gatra : 10

Guru wilangan lan guru lagu : 10i, 10a, 8e, 7u, 9i, 7a, 6u, 8a, 12i, 7a

 

Soal: Lumrahe artikel iku sinebar liwat

Jawaban:

layang kabar atau koran.

Berikut pembahasannya.

Artikel merupakan karangan yang lengkap dengan tujuan untuk dipublikasi dengan tujuan untuk menyampaikan gagasan, mendidik, dan juga menghibur

 

Soal: Uleman palakrama kelebu jinise iklan….

Jawaban:

iklan ajak-ajak supaya teka ing pahargyan.

Pariwara yaiku piranti kanggo ajak-ajak (persuasif) utawa celuk-celuk para konsumen supaya tuku barang utawa jasa kang ditawakake.

 

Soal: Panca keblat aruming wewangi

Mijilira ing ndon

Rinebut hayu kamardikane

Sagung sengkala sampun kabesmi

Kasantosan neki

Hayua rahayu

soal. Sengkalan kang kotemokake ing dhuwur nuduhake angka taun

Jawaban:

Ukara kang klebu sengkalan yaiku Panca keblat aruming wewangi ing gatra kapisan.

 

Kaya ngene pembahasane.

Panca keblat aruming wewangi

5 4 9 1

Panca yaiku angka 5

Keblat yaiku angka 4

Arum yaiku angka 9

Wangi yaiku angka 1

Angka diwaca tekan tengen nang kiwa yaiku 1945.

Dadi, ukara kang klebu sengkalan yaiku Panca keblat aruming wewangi ing gatra kapisan.

 

Soal: kepriye anggone crita sing becik?

Jawaban:

Mari kita simak pembahasan berikut:

Cerita yaiku tulisan sing ngemuat kadadeyan nyata utawa fiksi sing sengaja ditulismarang penulis.

Kalimat jawaban:

Cerita sing becik yaiku cerita sing nduweni perangan berikut:

 1. Struktur cerita lengkap mulai orientasi, komplikasi, resolusi, koda.
 2. Setting penokohan, alur, plot sing sesuai karo judul cerita.
 3. Nduweni makna sing iso dicontoh marang pembaca.

Dengan demikian, cerita sing becik yaiku cerita sing nduweni 3 kaperangan ing dhuwur.

 

Soal: Sengkalan tata catur manunggal yaiku

Jawaban:

Sengkalan berasal dari kata sakakala.

saka = angka

kala = wektu

jadi dapat diartikan sengkalan merupakan unen – unen kang ateges angka tahun.

Tata catur manunggal merupakan contoh aturan penulisan dalam sengkalan.

tata = 3 (ekan)

catur = 4 (dasan)

trus = 9 (atusan)

manunggal = 1 (ewon)

Jadi dapat disimpulkan tata catur manunggal = tahun 1945.

 

Soal: Urutan tatacara adat krobongan sing bener yaiku

Jawaban:

Sebelumnya kita harus mengetahui terlebih dahulu terkait dengan adat krobongan. Krobongan merupakan suatu acara adat jawa yang biasa dilakukan pada saat mantu setelah penganten panggih.

Kalimat jawaban:

urutan tatacara adat krobongan:

 1. Timbangan
 2. Kacar kucur
 3. Dulangan
 4. Ngunjuk Degan
 5. Sungkeman

Dengan demikian urutan tatacara adat krobongan yaitu terdiri dari 5 tahap di atas.

 

Soal: kecap sasat jeung diserenan ngandung harti

Jawaban:

Kecap sasat nurutkeun kamus RA Danadibrata ngandung harti nyata, sabenerna, kongkrit, beunang disebut, beunang disaruakeun atawa dianggap, ogé sakapeung bisa dihartikeun kadongdora.

Kecap disérénan nurutkeun kamus RA Danadibrata ngandung harti nyerahkeun deui naon-naon anu tadina dititipkeun ka nu hakna.

Kecap sasat upama dilarapkeun kana kalimah misalna ‘sasat ayeuna mah da manéhna geus miskin jadi bageur’.

Kecap disérénan upama dilarapkeun kana kalimah misalna ‘anakna geus disérénan ku salakina’.

Nurutkeun pedaran di luhur jawabanana nya éta Kecap sasat ngandung harti nyata, sabenerna, kongkrit, beunang disebut, beunang disaruakeun atawa dianggap, ogé sakapeung bisa dihartikeun kadongdora. Sedengkeun kecap disérénan ngandung harti nyerahkeun deui naon-naon anu tadina dititipkeun ka nu hakna.

 

Soal: tembung kaparingan tembung linggae

Jawaban:

paring.

Tembung lingga yaiku tembung kang durung owah saka asale, kang durung oleh imbuhan apa – apa, utawa tembung kang isih wungkul, isih wantah utawa isih asli. Ing Bahasa Indonesia asring kasebut minangka kata dasar.

Tembung lingga kaparingan yaiku paring, ingkang ketambahan awalan ka- lan akhiran -an. Kaparingan (ka- + paring + -an).

 

Soal: Pilihen candrane menungsa ingkang bener..

Select one:

 1. Alise ramping
 2. Rambute ngendewa gadhing
 3. Senyum e ngobak banyu
 4. Drijine nanggal sepisan
 5. Untune miji timun

Jawaban:

 1. Untune miji timun.

Candrane menungso yaitu kata atau kalimat yang maknanya betapa indahnya suatu anggota tubuh manusia.

Berikut beberapa candrane menungso :

 1. Alise nanggal sepisan
 2. Rambute ngombak banyu
 3. Untune miji timun

Jadi, dalam pilihan pada soal, yang benar adalah untune miji timun (E).

 

Soal: Gantiken basa krama alus

Aku di kongkon ibu tuku gula menyang pasar amarga gulane wis entek

Jawaban:

Krama alus merupakan kalimat yang paling sopan ketika digunakan berbicara kepada orang yang lebih tua. Aku krama aluse kula. Di kongkon krama aluse diutus. Tuku krama aluse tumbas. Gula krama aluse gendis. Menyang krama aluse dhateng. Pasar krama aluse peken. Amarga krama aluse amargi. Entek krama aluse telas.

Jadi kesimpulannya kula diutus ibu tumbas gendis dhateng peken amargi gendisipun sampun telas.

 

Soal: ing ngisor iki ora klebu tetengere tembang macapat, yaiku…

 1. migunakake basa jawa anyar
 2. nduweni paugeran guru gatra
 3. bisa madeg tanpa iringan gamelan
 4. ora bisa dadi bawa
 5. isine bab pitutur

Jawaban:

 1. Migunakake basa jawa anyar.

Mari kita simak pembahasannya.

Tembang macapat yailku tembang jawa kang nggunakake basa jawa gagrak lawas.

Tembang macapat nduweni 11 macam yaiku dhandhanggula, sinom, mijil, maskumambang, kinanthi, pocung, gambuh, pangkur, megatruh, asmaradana, dan durma.

Tetengere tembang macapat yaiku

 1. Migunakake basa jawa gagrak lawas.
 2. Nduweni paugeran guru gatra, lagu, lan wilangan.
 3. Nduweni isi pitutur luhur lan piwulang.

Dengan demikian, jawaban dari soal pilihan ganda tersebut adalah A. Migunakake basa jawa anyar.

 

Demikian penjelasan soal soal pelajaran Bahasa daerah. Semoga dengan pembahasan kali ini dapat memberikan pembelajaran dan pengetahuan. Apabila ada pertanyaan bisa dilayangkan pada kolom komentar dibawah ini. Semoga sukses selalu

Leave a Comment